เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

รายงานผลการดำเนินงานงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
- การจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการด้านต่าง ๆ “การประชุมประชาคม ระดับตำบล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 20 มีนาคม 2566 จำนวน 6 หมู่บ้าน 1 ชุมชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ ตลอดจนกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยใช้หลักการจัดเวทีประชาคมเป็น เครื่องมือ
๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมา วิเคราะห์กำหนดแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งเป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ด้วยคนใน ท้องถิ่นเพื่อแก้ไชปัญหาของท้องถิ่น
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
- มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม “ระดับตำบล” ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผอ.รพ.สต.หนองขอนกว้าง/ผอ.รร.บ้านเซ/ผอ.รร.บ้านอี่เลี่ยน/อสม./สมาชิก อปพร.ต.หนองขอนกว้าง/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ประธานชมรมกลุ่มอาชีพ/ปราชญ์หมู่บ้าน/ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองขอนกว้าง/ตรวจ/ตัวแทนประชาคม/ประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
- ผู้มีส่วนร่วมแต่ละหมู่บ้านได้เสนอปัญหาและความต้องการ ในการเสนอโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง เสนอจำนวน 15 โครงการ
หมู่ที่ 2 บ้านอุดมพัฒนา เสนอจำนวน 16 โครงการ
หมู่ที่ 3 บ้านเซ เสนอจำนวน 18 โครงการ
หมู่ที่ 5 บ้านอี่เลี่ยน เสนอจำนวน 18 โครงการ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน เสนอจำนวน 13 โครงการ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหลม เสนอจำนวน 10 โครงการ
หมู่ที่ 8 บ้านโคกนาคอง เสนอจำนวน 24 โครงการ

รวมทั้งหมด 112 โครงการ
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ ตลอดจนกำหนดเกณฑ์การพัฒนาให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา โดยใช้การจัดเวทีประชาคมเป็นเครื่องมือ
- เทศบาลหนองขอนกว้าง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ กำหนดแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจากการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster