เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

⇔ แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
⇔ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏฺบัติ อย่างน้อยประกอบด้วยบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือติดต่ออย่างไร
⇔ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ PDF  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster