เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

น.ส.มนัสพร คานเพชรทา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.063-2415562
 

011

ส.อ. ชัชวาล ศรีหาบัติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

011

จ.ส.อ.ราชิต ระพิมพ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

011

นายธนากร ธารากุลทิพย์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

011

ตำแหน่งว่าง
นิติกร 

011

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

011

นางสาวเรณู สืบสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

011

พ.จ.ท.พลพัฒน์ นนทปัญญา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

011

น.ส.นงนุช โพธิลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

011

น.ส.พรทิพย์ ขุลีดี   
พนักงานจ้างทั่วไป(งานธุรการ)

011

น.ส.กนกวรรณ ดีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป(งานธุรการ)

011

นางมานะ ผางสำเนียง
พนักงานจ้างทั่วไป

011

นายรติวรรธ์ สุขศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

011

   นายธีระพล คำภูแสน
พนักงานจ้างทั่วไป

011

 นายสมบัติ จันทสมุทร 
พนักงานจ้างทั่วไป

011

นายสมเกียรติ บ่อคำเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป

011

นายภานุมาศ ศรีบุญเรือง  
พนักงานจ้างทั่วไป

011

นายอรรถชัย  แสงกระจ่าง
พนักงานจ้างทั่วไป

011

นายเจษฎา แสนโยธะกะ
พนักงานจ้างทั่วไป

011

นายสมพร พันธุ์กลาง
พนักงานจ้างทั่วไป

011

นายพงษ์ระพี กันหาชิน
พนักงานจ้างทั่วไป

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster