เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นางมนัญญา วิทักษาบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.062-2541223
 

 

011

น.ส.นภัทนันฐ์ ภูสงวน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

011

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

011

นางอุไรวรรณ คำดีบุญ
นักวิชาการเงินบัญชี
ลูกจ้างประจำ

025

น.ส.รัชฎาพร ดอนแขอ้วน
เจ้าพนักงานพัสดุ
 ปฏิบัติงาน

025

น.ส.มนภร รัตน์วงศ์สกุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

025

น.ส.อำภา พรมเวียง
 พนักงานจ้างทั่วไป
 (งานการเงินและบัญชี)

025

นางกชกร เวชภัณฑ์
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานการเงินและบัญชี)

025

น.ส.วีรยา กัลยานาม
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานการเงินและบัญชี)

025

 น.ส.กาญจน์หทัย พรมยาลี  
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานจัดเก็บรายได้)

025

น.ส.วันทนา จันทพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานพัสดุ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster