เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ร่วมกับ รพสต.หนองขอนกว้าง จัดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2566 โดยมี นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับประชาชนผู้ประกอบการร้านค้า ณ ศาลาวัดศรีสะอาด บ้านหนองแวง ตำบลหนองขอนกว้าง

S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง นำโดยนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และว่าที่ร้อยตรีคมคิด เครือเนตร ปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกเยี่ยมจุดตรวจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ด่านชุมชน 7 วันอันตราย) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่กำลังเจ้าหน้าที่ในการเสียสละ ทำเพื่อส่วนรวม และเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น
ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบน้ำดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแตะละจุดตรวจ อีกด้วย

S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: ออกเยี่ยมจุดตรวจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ด่านชุมชน 7 วันอันตราย)

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาล และ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกันเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ดังกล่าว จะเป็นจุดให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา และเตรียมความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างทันท่วงที โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ ในการแกช่วยเหลือประชาชน ในเขตพิ้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง มอบหมายให้ นายทองแดง ใจบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และงานป้องกันฯ ออกสำรวจและตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากพายุฝนลมแรง ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและหลังคาปลิวไปได้รับความเสียหาย ในโอกาสนี้ ทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมหลังคาที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยแล้ว

S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: ออกสำรวจและตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ...

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมได้แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 45 คน มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการคุมกำเนิดโดยการทำหมัน จำนวน 33 ตัว และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 35 ตัว

S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster