เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่
ออกรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านโคกนาคอง กรณีบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: ออกรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านโคกนาคอง กรณีบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน ณ วัดศรีสะอาด บ้านหนองแวง โดยมีนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา ปลัดเทศบาลข้าราชการประจำสำนักงานพร้อม พนักงาน ผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และทำน้ำมันไพรนวดเพื่อสุขภาพ
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน ณ...

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป จำนวน 5 ราย
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป จำนวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ประจำปี 2566
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมผู้พิการจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ 1 โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ต่อไป
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ประจำปี 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กองการศึกษา ครู และนักเรียนชั้นบริบาล ศพด.บ้านหนองแวง ถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัยทำบุญ เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม รักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวไทย
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: ถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัยทำบุญ เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม รักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster