เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายสัญญา สุขประมา
ประธานสภา
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 089-2748895
 

011

นายวันชัย พรมยาลี
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
 สายด่วน : 062-3399805

 

025

น.ส.มนัสพร คานเพชรทา
เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 063-2415562

011

นายพงษ์พิทักษ์ ดีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 สายด่วน : 098-6657244

011

นางเอี่ยมศรี สาระคำ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 สายด่วน : 093-3203513

011

นายสังวาล พงษ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สายด่วน : 093-0924117 

011

น.ส.สมสวาท จวนชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 สายด่วน : 089-8403417

011

น.ส.จิดาภา แก้วโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 สายด่วน : 065-4056925

025

  นายหาญชัย ประเทศสิงห์   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สายด่วน : 065-6430727 

025

นายธวัช พันธ์เลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
 สายด่วน : 089-9379312

025

นางเอื้อ คำดีบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สายด่วน : 088-0300684 

025

นางจารุวรรณ  ธุระเทศ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
 สายด่วน : 098-2086288

 

025

นางเมตตา สารีโท
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สายด่วน : 083-3431281 

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster