เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy”
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกเทศบาลตำบล เลขานุการนายกเทศบาลตำบล หัวน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ทุกท่าน สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายกเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” และเน้นย้ำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ทุกคน เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส นำไปขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมเพื่อให้ประชาชน ได้รับการบริการที่เป็นธรรมและโปร่งใส และเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง และจังหวัดอุดรธานี อีกทางหนึ่ง

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster