เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

        การประชุมเวทีประชาคม การย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง สังกัดเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นาย ศุภชาติ สายแสงนายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง หมู่ 1 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมติที่ต้องการ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขอนกว้างสมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองของเด็กเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ด้วยงานการศึกษา เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ เรื่อง การย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง หมู่ 1 ย้ายไปยัง อาคารเก่าสนง.เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง บ้านเซ หมู่ 3 เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มีความพร้อมด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ข้อ 3 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสันทนาการ โดยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับย้ายมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ที่จะขอให้พื้นที่ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง หลังเดิม
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster